Quan Âm Bồ Tát có thật không ? tiểu sử Phật Quan Âm. - LỘC PHÁT - Hệ Thống Đồ Thờ Cao Cấp

Quan Âm Bồ Tát có thật không ? tiểu sử Phật Quan Âm.


sự tích về Quan Thế Âm Bồ Tát.

Quan Âm Bồ Tát có thật không ? tiểu sử Phật Quan Âm.

Quan Âm Bồ Tát có thật không ? Tiểu sử Quan Âm Bồ Tát.

Quan Âm Bồ Tát là vị Phật của sự từ bi, độ lượng. Ngài được thờ phụng ở nhiều ngôi chùa cũng như được các Phật tử thờ phụng trong chính gia đình của mình. Tuy nhiên, mọi người biết đến Phật Quan Âm chắc hẳn cũng chỉ biết đến công đức phổ độ chúng sinh vô lượng của Người mà ít ai biết rõ về sự tích cũng như cuộc đời của Người. Hiện nay cũng không ít người không biết rõ rằng Quan Âm Bồ Tát là vị Phật có thực hay chỉ là vị Phật giả tưởng. Nhận biết được sự thắc mắc này của các bạn, chúng tôi đã tổng hợp một số kiến thức về Quan Âm Bồ Tát, hãy cũng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Phật Quan Âm là vị Phật có thực trong lịch sử hay chỉ là vị Phật giả tưởng ?

Có hay không sự tồn tại của Phật Quan Âm vẫn còn gây ra nhiều sự tranh cãi. Tuy nhiên, trong hệ thống giáo lí kinh điển Đại Thừa vẫn công nhận rằng Quan Âm Bồ Tát vẫn tồn tại, vẫn cho rằng đây là vị Phật có thực trong lịch sử, trong khi kinh điển Nguyên Thủy lại phủ định sự tồn tại, tính xác thực của vị Bồ Tát này.

Quan Âm Bồ Tát là vị Phật có thật hay chỉ là giả tưởng .

                                        Quan Âm Bồ Tát là vị Phật có thật hay chỉ là giả tưởng .

Thực ra việc Quan Âm Bồ Tát có phải là vị Phật có thực hay không nó cũng không hoàn toàn là quá quan trọng. Chỉ cần chúng ta tin theo Phật, luôn giữ cho tâm thiện lương, tốt đẹp đó mới là điều quan trọng nhất. Còn về sự tồn tại của Phật Quan Âm thì đó sẽ là niềm tin của mỗi người, có người sẽ tin rằng Quan Âm là có thật, trong khi có người sẽ tin rằng Quan Âm là không có thật.

Tiểu sử của Phật Quan Âm.

Theo tư tưởng của Phật Giáo Đại thừa, thì Quan Thế Âm là Bất Huyền Thái Tử, con của vua Vô Tránh Niệm. Lúc đó có Đức Phật tên là Bảo Tạng Như Lai nhận thức được triết  lý tối cao, nhận thức được lợi ích tốt đẹp mà Bảo Tạng Như Lai truyền đạt, vị Vua và Thái tử nọ đã phát tâm Bồ đề to lớn, nguyện xin được tu hành theo vị Bồ tát này, muốn tu thành Phật để có thể giúp đỡ dân chúng có cuộc sống an lạc, thịnh vượng, phổ độ chúng sinh.

Để thể hiện tấm lòng thành tâm thành ý của mình, vâng lời Vua cha Thái tử đã đem nhiều trân bảo, nhiều đồ mỹ vị, hết lòng thành kính dâng cúng Phật và chúng tăng suốt trong ba tháng trời ròng rã, không hề có sự chểnh mảng chậm trễ.

Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng bột đá vàng hổ phách đẹp

                              Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng bột đá vàng hổ phách đẹp

Trong triều có vị đại thần tên là Bảo Hải, là phụ thân của Đức Phật Bảo Tạng đã đem lời khuyên Thái tử rằng:

Điện hạ đã sẵn lòng thành kính cúng dường Phật và chúng Tăng, xin điện hạ hãy đem công đức ấy hướng về quả vô thượng bồ đề chứ không nên bắt chước cầu phước báo nhỏ mọn ở cõi trời làm gì. Như vậy, điện hạ sẽ không bao giờ được tiêu diêu tự tại. Với điện hạ, chỉ có một loại phước báo đáng cầu, ấy là phước báo vô lậu khiến lìa khỏi sanh tử luân hồi. Loại phước báo này không bao giờ bị hư diệt, tồn tại đời đời kiếp kiếp và đem lại an vui vĩnh cửu vô tận. Vì các lẽ ấy, điện hạ nên hồi hướng công đức về chánh quả vô thượng bồ đề”.

Nghe lời quan đại thần, vị Thái tử nọ liền đến trước Phật nói rằng:

  • Trước Phật và chúng Tăng, con xin nguyện đem tất cả công đức đã cúng dường Tam Bảo và đem bao nhiêu thiện căn con đã trồng được, thảy đều xin hồi hướng về quả vô thượng chánh giác.
  • Con nguyện rằng trong lúc con tu hành hạnh Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào bị tai nạn nguy khốn không thể tự thoát được và không biết nương tựa vào đâu, hễ niệm đến danh hiệu con thì con phải có đủ sức hiện đến cứu độ ra khỏi tai nạn. Nếu không được như lời nguyện đó, con thề không thành Phật.
  • Kính bạch Đức Thế Tôn! Con nay xin vì tất cả chúng sinh mà phát lòng đại nguyện làm các hạnh tự giác tự lợi, nguyện sau khi phụ vương con là Vô Tránh Niệm trải hằng hà sa kiếp tu hành, được thành Phật hiệu là A Di Đà Như Lai ở thế giới Cực Lạc như lời Thế Tôn đã thọ ký, con sẽ làm thị giả phụ tá ngài cho đến khi chánh pháp gần diệt; nếu diệt hôm trước thì ngay hôm sau con chứng đạo Bồ Đề.
  • Con xin đức Thế Tôn từ bi thọ ký cho con như vậy. Con cũng đem hết tâm thành cầu xin các đức Phật hiện tiền ở hằng hà sa số thế giới trong khắp mười phương đều thọ ký cho con như vậy”.

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe vậy liền bảo rằng:

Vì ngươi nhận thấy chúng sinh trong nhân gian này đều vì tội mà chịu đau khổ nên phát bi tâm; ngươi lại nguyện nghe được tiếng than đau thương kia để cứu độ, nên nay ta đặt hiệu cho ngươi là Quán Thế Âm.

Trong khi tu hành hạnh Bồ Tát, ngươi sẽ giáo hóa cả vô lượng chúng sinh được thoát khỏi mọi khổ não và làm đủ mọi Phật sự.

Đến lúc đó, vào lúc đêm tối, chỉ trong giây phút, sẽ hiện ra đủ các thứ trang nghiêm, ngươi sẽ ngồi trên tòa kim cang dưới gốc bồ đề mà chứng quả Chánh Giác hiệu là”Biến Xuất Nhứt Thế Quang Minh Công Đức San Vương Như Lai”, phước tròn hạnh đủ, đạo pháp cao siêu, thần thông rộng lớn, được mọi người tôn quý. Khi ngươi nhập diệt thì chánh pháp của ngươi còn lưu truyền lại sáu mươi ba ức kiếp nữa.”

Thái tử nghe Phật thọ ký rồi thì vô cùng vui mừng và hồi đáp Phật rằng:

Kính bạch Đức Thế Tôn! Nếu lời nguyện của con được hoàn toàn viên mãn thì đối với con còn có gì vui sướng hơn nữa. Nay con xin ngài làm thế nào để chư Phật trong khắp các thế giới đều thọ ký cho con như thế, khiến cho tất cả các thế giới đều vang lên tiếng âm nhạc mà ai nghe cũng thảy đều được thân tâm thanh tịnh, xa lìa mọi sự dục vọng trên đời”. Nói rồi Thái tử cúi đầu lạy Đức Phật.

Sau đó các Đức Phật trong mười phương nhân gian đều đồng thanh thọ ký cho Đức Quan Âm.

Sau khi nghe các vị Phật thọ ký xong, Bất Huyền Thái tử vô cùng vui mừng.

Từ đó về sau, trải không biết bao nhiêu kiếp, Ngài vẫn luôn luôn cố gắng tu tập cầu đạo Bồ Đề, giữ bản nguyện không bao giờ quên cái niệm Đại bi Đại nguyện kia.

Ý nghĩa tên gọi Quan Thế Âm.

Quan Thế Âm hiểu theo nghĩa tiếng Phạn thì có nghĩa là Đấng Quán Chiếu Âm Thanh của thế gian”.

Quan có nghĩa là sự thấu hiểu, nhìn thấy, nghe thấy;

Thếcuộc đời, là cõi nhân gian;

Âmtiếng cầu cứu, van xin cất ra từ nơi tăm tối, đau khổ;

Bồ Tátsự vị tha,cứu khổ, cứu nạn, giải thoát cho chúng sinh thoát khỏi đau khổ, hoạn nạn nơi thế tục để có thể sống một cuộc sống an lành, vui vẻ.

Tượng Quan Âm Bồ Tát

                                                                    Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được kính trọng, thờ phụng rộng rãi nhất trong giới Phật giáo, và dù cho những gia đình, những người không theo Phật họ cũng thường tôn thờ vị Bồ Tát này. Bởi với tất cả mọi người, Quan Âm Bồ Tát như là Đức Mẫu luôn lắng nghe tiếng than của những đứa con cơ cực để giang vòng tay ra cứu giúp, luôn sẵn sàng cứu khổ, cứu nạn, phổ độ chúng sinh.

Lưu ý khi thờ Phật Quan Âm tại nhà.

Ý nghĩa của việc thờ Phật Quan Âm.

Phật Quan Âm là vị Phật mang lòng từ bi, Ngài luôn xuất hiện để cứu vớt chúng sinh những lúc cần. Người luôn nhắc nhở, khuyên răn chúng sinh để họ có thể vượt qua khổ đau, có thể tiếp tục cuộc sống và hướng tới những mục đích tốt đẹp hơn.

Hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy đó là Quan Âm Bồ Tát tay cầm bình cam lộ và cành dương liễu. Hình ảnh đó tượng trưng cho sự xoa dịu, tưới mát cuộc đời đầy đau khổ của chúng sinh nơi chốn nhân gian.

Thờ Phật Quan Âm trong nhà với mong muốn cầu mong sự bình an, yên ấm cho gia đình, người thân.

Những điều cần lưu ý khi thờ Phật Quan Âm tại gia.

Những điều cần lưu ý khi thờ Phật Quan Âm tại gia.

Với ý nghĩa cầu mong sự tốt đẹp, cầu mong sức khỏe… mong muốn giữ được tâm thiện.

Những lưu ý khi thờ Phật Quan Âm.

Khi thỉnh Phật Quan Âm về thờ tại gia cần xuất phát từ tâm thiện của gia chủ, phải thật sự thành tâm thành ý thờ Phật. Tuyệt đối không thờ Phật với sự hời hợt không thành tâm.

Trước khi thỉnh Phật Quan Âm về thì cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho việc thờ Phật như là bàn thờ Phật, trên bàn thờ cần đầy đủ lư hương, đèn hoặc nến, chén nước, đĩa hoa quả…

Cần lưu ý là khi dâng lễ thờ Phật Quan Âm thì tuyệt đối không dâng lễ mặn, vì Quan Âm là người xuất gia tu đạo nên không ăn mặn, thờ Quan Âm chỉ nên thờ hoa quả.

Đặt bàn thờ Quan Âm thì nên lựa chọn những nơi thoáng mát, có thể đón nắng và gió tốt để có thể đem đến vận khí tốt cho gia chủ. Tuyệt đối không đặt bàn thờ Quan Âm gần với nhà bếp, nhà vệ sinh và không quay mặt bàn thờ về phía phòng ngủ… như thế là sự bất kính đối với Đức Bồ Tát, sẽ mang đến những điều xui xẻo cho gia đình.

Đây là một số lưu ý đơn giản cho việc thờ Quan Âm tại gia.

Bài viết là sự chia sẻ của chúng tôi về Sự tích về Phật Quan Âm, hi vọng bài viết sẽ cung cấp được những thông tin mà bạn đang tìm hiểu. Chúc các bạn một ngày an lành.

Chia sẻ cùng bạn bè

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of


Chat Zalo
Gọi điện ngay